31வது வருட ஹாஜாஜீ மாகந்தூரியின் இறுதி நாள் நிகழ்வுகள்

May 14, 2017

கரீபே நவாஸ், அதாயே றஸூல், குத்புல் ஹிந்த் ஹஸ்றத் ஹாஜா முயீனுத்தீன் சிஷ்தீ றழியல்லாஹு அன்ஹு அன்னவர்களின் 31வருட ஹாஜாஜீ மாகந்தூரி நிறைவாக 15வது மௌலவீ பாஸில் றப்பானீ பட்டமளிப்பு விழாவும், நூல் வெளியீட்டு விழாவும், கவ்வாலி மஜ்லிஸ் நிகழ்சியும் மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது.

You may also like

Leave a Comment