29ம் வருட ஹாஜாஜீ மகா கந்தூரியின் மூன்றாம் நாள் இரண்டாம் அமர்வு.

June 5, 2015

அஜ்மீர் அரசர் அதாயே ரசூல் ஹாஜா கரீப் நவாஸ் அன்னவர்களின்  மூன்றாம் நாள் இரண்டாம் அமர்வின்போது எடுத்த புகைப்படங்கள்.You may also like

Leave a Comment