29ம் வருட ஹாஜாஜீ மா கந்தூரியின் நான்காம் நாள் முதல் அமர்வு.

June 6, 2015

அஜ்மீர் அரசர் அதாயே ரசூல் குத்புல் ஹிந்த் ஹாஜா கரீப் நவாஸ் அன்னவர்களின் நான்காம் நாள் முதல் அமர்வின்போது எடுத்த புகைப்படங்கள் மற்றும் அஷ்ஷுப்பான் நலன்புரி சங்கத்தால் க.பொ.த சாதாரண தர மற்றும் க.பொ.த  உயர்தரத்தில் சித்தி பெற்ற  மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பரிசளிப்பு நிகழ்வின் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களும்.


You may also like

Leave a Comment