29ம் வருட ஹாஜாஜீ மா கந்தூரியின் இறுதிநாள் ஆரம்ப கட்ட வேலைகள்.

June 7, 2015

அஜ்மீர் அரசர் அதாயே ரசூல் குத்புல் ஹிந்த் ஹாஜா கரீப் நவாஸ் அன்னவர்களின் 29ம் வருட ஹாஜாஜீ  மா கந்தூரியின் இறுதிநாள் ஆரம்ப கட்ட வேலைகள் மிக சிறப்பாக நடைபெற்றுக்கொண்டுள்ளது அதன் தொகுப்புக்கள் அடங்கிய புகைப்படங்கள்.
You may also like

Leave a Comment