29ம் வருட ஹாஜாஜீ மா கந்தூரியின் ஆரம்ப நிகழ்வு.

June 7, 2015

அஜ்மீர் அரசர் அதாயே ரசூல் குத்புல் ஹிந்த் ஹாஜா கரீப் நவாஸ் அன்னவர்களின் 29ம் வருட ஹாஜாஜீ  மா கந்தூரியின் இறுதிநாள் மஜ்லிஸ் முதல் அமர்வில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள்.


You may also like

Leave a Comment