29ம் வருட ஹாஜாஜீ மகா கந்தூரியின் மூன்றாம் நாள் மூன்றாம் அமர்வின் போது.

June 5, 2015

அஜ்மீர் அரசர் அதாயே ரசூல் ஹாஜா கரீப் நவாஸ் அன்னவர்களின் மூன்றாம் நாள் இறுதி அமர்வின்போது எடுத்த புகைப்படத்தை பார்வையிடுங்கள்…

You may also like

Leave a Comment