29ம் வருட ஹாஜாஜீ மா கந்தூரியின் இறுதிநாள் மஜ்லிஸ் இரண்டாம் அமர்வு.

June 7, 2015

அஜ்மீர் அரசர் அதாயே ரசூல் குத்புல் ஹிந்த் ஹாஜா கரீப் நவாஸ் அன்னவர்களின் 29ம் வருட ஹாஜாஜீ மா கந்தூரியின் இறுதிநாள் மஜ்லிஸ் இரண்டாம் அமர்வில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களை பார்வையிடுங்கள்.

You may also like

Leave a Comment