31வருட ஹாஜாஜீ மாகந்தூரி 4ம் நாள் 1ம் அமர்வு நிகழ்வுகள்.

May 13, 2017

கரீபே நவாஸ், அதாயே றஸூல், குத்புல் ஹிந்த் ஹஸ்றத் ஹாஜா முயீனுத்தீன் சிஷ்தீ றழியல்லாஹு அன்ஹு அன்னவர்களின் 31வருட ஹாஜாஜீ மாகந்தூரி 4ம் நாள் 1ம் அமர்வு நிகழ்வுகள்.

You may also like

Leave a Comment