32வது வருட ஹாஜாஜீ மாகந்தூரி திருக்கொடியேற்ற நிகழ்வு 2018

May 6, 2018

அஜ்மீர் அரசர், அதாயே றஸூல், குத்புல் ஹிந்த் ஹஸ்றத் ஹாஜா முயீனுத்தீன் சிஷ்தீ றழியல்லாஹு அன்ஹு அன்னவர்களினதும், அன்னாரின் அருந்தவப் புதல்வர் மழ்ஹறே ஜலால், ஸர்தாரே ஸர்வார் ஹழ்றத் ஹாஜா பக்றுத்தீன் சிஷ்தீ றழியல்லாஹு அன்ஹு அன்னவர்களினதும் 32வது வருட ஹாஜாஜீ மாகந்தூரியின் 1ம் நாள் நிகழ்வு திருக்கொடியேற்றம், கத்முல் குர்ஆன் நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு.

You may also like

Leave a Comment