மௌலிதுகள்

 

 

ஷெய்ஹுல் அக்பர் முஹ்யித்தீன் இப்னு அறபீ மௌலித்

ஷெய்ஹுத் தவா ஹகீம் ஷெய்ஹு தாவூத் வலிய்யுல்லாஹ் மௌலித்

றிபாயீ நாயகம் மௌலித் ஷரீப்

அம்பா நாயகம் மௌலித் பாடல்

ஷாஹுல் ஹமீத் பாதுஷா நாயகம் மௌலித்

ஹாஜா நாயகம் மௌலித் (மௌலிது அதாயிர் றஸூல்)

குத்புல் அக்தாப் முஹ்யித்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானீ மௌலித்