வஹ்ததுல் வுஜூத் ” ஞானம் தொடர்பான கேள்விகள்

August 19, 2014

பின்வரும் வசனங்களுக்கான விடையையும், விபரத்தையும் “வஹ்ததுல் வுஜூத் ” ஞானத்தை எதிர்ப்பவர்களிடமிருந்து எதிர்பாக்கிறோம்.

அஷ்ஷெய்ஹுல் அக்பர் இமாம் முஹ்யித்தீன் இப்னு அறபீ றழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் பின்வரும் வசனங்களுக்கான விடையையும், விபரத்தையும் “வஹ்ததுல் வுஜூத் ” ஞானத்தை எதிர்ப்பவர்களிடமிருந்து எதிர்பாக்கிறோம்.

*********************************************************************************
முஹம்மத் இப்னு பழ்லுல்லாஹ் அவர்களின் பின்வரும் வசனங்களுக்கான விடையையும்,விபரத்தையும் “வஹ்ததுல் வுஜூத் ” ஞானத்தை எதிர்ப்பவர்களிடமிருந்து எதிர்பாக்கிறோம்.

 *******************************************************************************

மாதிஹுர் றஸூல் இமாமுனா ஸதகதுல்லாஹில் காஹிரீ அவர்களின் பின்வரும் பாடலுக்கான விடையையும், விபரத்தையும்  “வஹ்ததுல் வுஜூத் ” ஞானத்தை எதிர்ப்பவர்களிடமிருந்து எதிர்பாக்கிறோம்.


*********************************************************************************

 ஷாதுலிய்யஹ் தரீக்காவைச் சேர்ந்த இமாம், முஹம்மத் பாஸீ அவர்களின் பின்வரும் பாடலுக்கான விடையையும், விபரத்தையும்  “வஹ்ததுல் வுஜூத் ” ஞானத்தை எதிர்ப்பவர்களிடமிருந்து எதிர்பாக்கிறோம்.


*********************************************************************************

முஹ்யித்தீன் மௌலீதை கோர்வை செய்த இமாம், முஹம்மத் தீபீ அவர்களின் பின்வரும் பாடலுக்கான விடையையும், விபரத்தையும்  காதிரிய்யஹ் தரீக்கஹ்வின் வழி நடக்கும் ஷெய்ஹுமார்கள், கலீபாக்களிடமிருந்து எதிர்பாக்கிறோம்.

 *******************************************************************************

You may also like

Leave a Comment