29 வது வருட ஹாஜாஜீ கந்தூரியின் 2 நாட்களின் தொகுப்பு

June 4, 2015

அஜ்மீர் அரசர் அதாயே ரசூல் செய்யிதே ஆலம் குத்புல் ஹிந்த் ஹாஜா கரீப் நவாஸ் அன்னவர்களின் முதலாம் நாள், இரண்டாம் நாள் நிகழ்வின் தொகுப்புக்கள்.

* சமையல் பகுதி

* திருக்கொடி வருகை

* கொடியேற்ற நிகழ்வு

* மஜ்லிஸ் நிகழ்வு

* திருமுடி வருகையும் புனித ஸலவாத் மஜ்லிஸ் நிகழ்வும்

* தபர்ருக்

  

You may also like

Leave a Comment