அஜ்மீர் அரசர் அதாயே ரசூல் ஹாஜா கரீப் நவாஸ் அன்னவர்களின் இரண்டாம் நாள் இரண்டாம் அமர்வு.

June 4, 2015

புனித சலவாத் மஜ்லிஸ் ஆரம்பிப்பதற்காக கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹிவஸல்லம் அன்னவர்களின் திருமுடி பொதுமக்களால் ஊர்வலமாக கொண்டுவரப்பட்ட புகைப்படம்.

You may also like

Leave a Comment