ஸூபிஸமும் வஹ்ஹாபிஸமும்

October 19, 2014
தற்பொழுது சங்கைக்குரிய ஷெய்குனா அல் ஆரிப் பில்லாஹ் அல்ஹாஜ் A. அப்துர் றஊப் மிஸ்பாஹீ பஹ்ஜீ அன்னவர்கள் “ஸூபிஸமும் வஹ்ஹாபிஸமும்” என்னும் தலைப்பில் உரை நிகழ்த்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள்

You may also like

Leave a Comment