31வருட ஹாஜாஜீ மாகந்தூரியில் மாணவர்கள் கௌரவிப்பு.

May 13, 2017

31வருட ஹாஜாஜீ மாகந்தூரியின் நான்காம் நாள் இறுதி நிகழ்வாக அஸ்ஸெய்யித் முஹ்ஸின் மௌலானா மத்ரஸா மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வும், அஷ் – ஷுப்பான் நலன்புரிச்சங்கம் நடாத்திய மாணவர் கெளரவிப்பு நிகழ்வின் தொகுப்பு.

You may also like

Leave a Comment