விசேட சொற்பொழிவு 02

October 20, 2014
நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இரண்டாவது விசேட சொற்பொழிவினை தென்னிந்தியாவைச் சேர்ந்த சங்கைக்குரிய பீ.ஏ. ஹாஜா முயீனுத்தீன் பாகவீ அவர்கள் ஆற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். (உப தலைவர் ஜமாஅதுல் உலமா, உப அதிபர் உஸ்மானிய்யஹ் கலாபீடம் தமிழ் நாடு இந்தியா)

You may also like

Leave a Comment