31வது வருட ஹாஜாஜீ மாகந்தூரி 2ம் நாள் 1ம் அமர்வு மஜ்லிஸ் நிகழ்வு.

May 11, 2017

அஜ்மீர் அரசர், அதாயே ரசூல், குத்புல் ஹிந்த், ஹாஜா கரீப் நவாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அன்னவர்களின் இரண்டாம் நாள் முதலாம் அமர்வின்போது.

You may also like

Leave a Comment