31வருட ஹாஜாஜீ மாகந்தூரியின் முன் ஏற்பாட்டு வேலைகளின் தொகுப்பு.

May 14, 2017

கரீபே நவாஸ், அதாயே றஸூல், குத்புல் ஹிந்த் ஹஸ்றத் ஹாஜா முயீனுத்தீன் சிஷ்தீ றழியல்லாஹு அன்ஹு அன்னவர்களின் 31வருட ஹாஜாஜீ மாகந்தூரி அன்னதானம் வழங்குவதற்கான பகல் நேர வேலைகள்.

You may also like

Leave a Comment