31வருட ஹாஜாஜீ மாகந்தூரி 1ம் நாள் நிகழ்வின் 2ம் அமர்வு.

May 10, 2017

கரீபே நவாஸ், அதாயே றஸூல், குத்புல் ஹிந்த் ஹஸ்றத் ஹாஜா முயீனுத்தீன் சிஷ்தீ றழியல்லாஹு அன்ஹு அன்னவர்களின் 31வருட ஹாஜாஜீ மாகந்தூரி 1ம் நாள் நிகழ்வின் 2ம் அமர்வு.

You may also like

Leave a Comment