31வருட ஹாஜாஜீ மாகந்தூரி 1ம் அமர்வு மௌலித் அதாயே ரசூல் மஜ்லிஸ் நிகழ்ச்சி.

May 14, 2017

கரீபே நவாஸ், அதாயே றஸூல், குத்புல் ஹிந்த் ஹஸ்றத் ஹாஜா முயீனுத்தீன் சிஷ்தீ றழியல்லாஹு அன்ஹு அன்னவர்களின் 31வருட ஹாஜாஜீ மாகந்தூரியின் 5ம் நாள் 1ம் அமர்வு மௌலித் அதாயே ரசூல் மஜ்லிஸ் நிகழ்ச்சி.

You may also like

Leave a Comment