தற்போதைய உரை தென்னிந்திய மார்க்க அறிஞர்.

October 19, 2014

தற்பொழுது தென்னிந்தியாவைச் சேர்ந்த சங்கைக்குரிய மௌலவீ  ACM. ஜஃபர் ஸாதிக் நூரீ அவர்கள் உரை நிகழ்த்தினார்கள்.

You may also like

Leave a Comment