நேரடி அஞ்சல் மீள ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

October 20, 2014
நிகழ்வில் தற்போது சங்கைக்குரிய சங்கைக்குரிய  மௌலானா மௌலவீ   அப்ழலுல் உலமா அபுத்தலாயில்  மௌலவீ  அல்ஹாஜ் அஷ்ஷெய்கு
M.அப்துல்லாஹ் ஜமாலீ MA. அவர்கள் உரை நிகழ்த்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
நேரடி நிகழ்வினை எமது இணையத்தில் ஒளி, ஒலி வடிவில் பார்தும் கேட்டும் பயன் பெறுங்கள்.

You may also like

Leave a Comment