29ம் வருட ஹாஜாஜீ மகா கந்தூரியின் மூன்றாம் நாள் முதல் அமர்வு.

June 5, 2015

அஜ்மீர் அரசர் அதாயே ரசூல் ஹாஜா கரீப் நவாஸ் அன்னவர்களின்  மூன்றாம் நாள் முதல் அமர்வின்போது எடுத்த புகைப்படம். 

You may also like

Leave a Comment